Trængsel og højt humør på Oplevelsesstien

Facebook, hjemmeside og omtale i Dagbladet og Lokalbladet bidrog onsdag aften til et fantastisk fremmøde til den første tur med guide på Oplevelsesstien. Omkring 150 interesserede borgere i alle aldersklasser fra 10 til 85 år, hunde i snor og gangbesværede var friske til en god rask travetur på en solrig, vindstille og herlig sommeraften langs med Haraldsted Sø.

Man mødtes ved ”Det gamle traktørsted” i Vrangeskov, hvor Ejlif Byrnak fra Ringsted kommune fortalte om Oplevelsesstien, om kommunens planer for Haraldsted og Gyrstinge søerne samt om naturbeskyttelse og naturbenyttelse. “Det handler om at finde gode løsninger for adgangen og tilgængeligheden til naturen. Det er ikke nok at have god flot natur, hvis vi ikke også har mulighed for at komme til den”.

Efter introduktionen i Vrangeskov gik det mod øst på den nye Oplevelsessti i Vrangeskov. Der var dog forskellige vanskelige passager mellem Vrangeskov og Ridevoldene, der skabte lidt kø og trafikstop i den lange menneskekæde. De fleste tog udfordringerne med et smil, alt imens den smukke sti med de mange broer og den enestående udsigt over Haraldsted Sø blev nydt i fulde drag.

Inde ved Ridevoldene blev der holdt pause i solen. 135 nåede helt derind inden Eilif Byrnak fortsatte fortællingen om Oplevelsesstien og de udfordringer, der ligger omkring tilgængeligheden. Det vil der blive arbejdet intenst med de næste dage, så stien er klar til en officiel indvielse den 24. august. Mere om dette senere.

Både menneskemængden var stor, og det samme var spørgelysten. Der blev spurgt en del til kvalitetsniveauet og til tilgængeligheden også for handicappede. Og om formidlingen af Oplevelsesstiens forskellige attraktioner. Flere spurgte også ind til muligheden for at sejle i kano og kajak – og det vil der være mulighed for fra de nye isætningsplatforme som er en del af projektet.

Efter en hyggelig stund i solen på Ridevoldene gik turen tilbage til Vrangeskov. Denne gang i et mere adstadigt tempo. Som et ægtepar fra Køge sagde. ”Så havde vi bedre mulighed for at nye herlighederne og få en snak med nogle af de andre deltagere.

Parkeringspladsen ved ”Traktørstedet” må give fortabt. De mange biler fyldte godt op og selv vejen op til Haraldstedvej samt et godt stykke af Haraldstedvej var fyldt med biler i begge sider. En god dag på Oplevelsesstien!

Vi har oprettet en Facebook side www.facebook.dk/oplevelsesstien. Her er mulighed for dialog omkring stien. Benyt denne og fortæl om dine oplevelser – og gerne med billeder. Opdateret 05.08.2015

Guidet tur på Oplevelsesstien

5. august fra kl. 18 til 20 tilbydes alle interesserede at få en tur med guide ad Oplevelsesstien ved Haraldsted Sø. Man går fra p-pladsen ved det gamle traktørsted i Vrangeskov, Haraldstedvej 130, følger stien herfra gennem Vrangeskov mod øst til det gamle borganlæg og ridevoldene.

Undervejs på turen orienteres af turleder Eilif Byrnak fra Ringsted Kommune om stiens benyttelse og de naturoplevelser, den byder på, samt om beskyttelse af området og Haraldsted Sø. Der bliver lejlighed til at nyde det rige fugleliv langs søen, den varierede bevoksning samt de smukke passager over de mange anlagte broer. Medbring gerne kamera og kikkert. Tilmelding er ikke nødvendig. Turen er arrangeret af Ringsted Kommune, Agenda 21 og Ringsted Turistinformation. Opdateret 04.08.2015

En tak til A. P. Møller Fonden

Oplevelsesstiens Venner og Ringsted Kommune glæder sig over de flotte tilsagn fra Nordea-fonden, A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal og midler fra LAG-Ringsted/EU.

Derfor er det da også med stolthed og respekt, at Oplevelsesstien nu er blevet yderligere beriget og værdsat med en publikation på A. P. Møller Fondens hjemmeside.

Læs hele artiklen på fondens hjemmeside http://apmollerfonde.dk/projekter/oplevelsessti-i-ringsted.aspx. Opdateret 06.07.2015.

Roskildevej – Vrangeskov er ryddet

Med de sidste ugers kraftige vækst i bevoksningen langs stien mellem dæmningen ved den østlige ende af Haraldsted Sø og frem til området ved Ridevoldene har der nogle steder været vanskeligheder med at passere.

Situationen er nu væsentlig bedret, idet stien nu er ryddet for græs og en del ukrudt, og der er igen fri passage mellem Roskildevej og det historiske voldsted. Oplevelsesstien fra Roskildevej til Vrangeskov er dog stadig under færdiggørelse og forventes helt færdigetableret inden midten af august 2015. Derfor må der indtil da forventes visse mindre strækninger med vanskelige passager for gående såvel som for brugere på cykel. Strækningen er allerede nu tilgængelig fra begge sider af Roskildevej ved Vigersdal Å ligesom den er tilgængelig fra ”Det gamle traktørsted” i Vrangeskov. Opdateret 05.07.2015

Broen under broen

I Oplevelsessti projektet indgår også en gennemføring af stien under den stærkt befærdede Roskildevej ved Staveds Bro (oprindelig Stavedsbroe) tilbage fra Christian VII i 1784 i bunden af Vigersdal. Derved bliver der adgang til stien fra cykelstierne i begge retninger langs Roskildevej. Broen under broen, et imponerende bygningsværk bestående af sti- og broanlæg inde i den gamle bro under vejen med tilslutning til det videre stiforløb i retning mod Vrangeskov. Herved er det muligt let og trafiksikkert at komme helt ind til de historiske Ridevolde og til aktiviteterne i Vrangeskov. Stiforløbet i den modsatte retning mod Vigersted og videre gennem Humleore til Køge Ås stien kan vi glæde os til i den næste fase af Oplevelsesstiens tilblivelse. Opdateret 04.07.2015.

Roskildevej – Vrangeskov

Der arbejdes i øjeblikket på etablering af denne strækning, som forventes færdig hen på sommeren 2015. Delstrækningen bliver en af Oplevelsesstiens flotteste med smukke udsigtsforhold til Haraldsted Sø og med en varieret bevoksning, der danner ramme om store naturoplevelser. Strækningen er også en af de vanskeligste at anlægge. Lange strækninger er naturbeskyttet §3 områder og andre er kulturarvsbeskyttet. Det betyder, at der flere steder anlægges lange træstier på op til 60 meters længde. Ligeledes vil lange strækninger blive med græsoverflade. Også på denne strækning vil der blive etableret et par bådebroer og et shelter. Og selvfølgelig borde og bænke undervejs.

Vrangeskov – der etableres stabil belægning

Der er i starten af juni nu lagt stabil belægning på den østlige del af stien gennem Vrangeskov. Strækningen har nogen hældning og er stærkt kurvet, hvilket medførte lidt akrobatik med de tunge maskiner. Endnu en smuk stykke af stien er hermed fuldt farbar, og hele forløbet gennem Vrangeskov er klar til at tage imod gæster, også med klapvogne og lignende.

Nu bygges der bro under broen

I Oplevelsessti projektet indgår også en gennemføring af stien under den stærkt befærdede Roskildevej ved Staveds Bro (oprindelig Stavedsbroe) fra 1784 i bunden af Vigersdal. Derved bliver der adgang til stien fra cykelstierne i begge retninger langs Roskildevej. Denne del at projektet er lidt af en udfordring. Der opføres her et imponerende sti- og broanlæg inde i den gamle bro under vejen samt en tilslutning til det videre stiforløb i retning mod Vrangeskov. Det betyder, at man fra Roskildevej kan komme helt ind til de historiske Ridevolde og til aktiviteterne i Vrangeskov.

Universitet studerer Oplevelsessti

Fem geografistuderende fra Københavns Universitet, følger et kulturgeografisk feltkursus, som i den forbindelse undersøger, hvordan borgerinddragelsen og processen bag Oplevelsesstien har været, samt Ringsteds borgeres mere generelle ønsker og behov til friluftsaktiviteter i kommunen.

DSC08454-ph-940x540
Balancebane: De unge afprøver ”Danmarks måske længste balancebane” i Vrangeskov.

DSC08445-ph-940x540
Isætningsplatform ved Haraldsted Sø: De 5 studerende fik et fint indtryk af det kvalitetsniveau projektet har i Vrangeskov og der blev spurgt ind til mange detaljer
.

DSC08441-ph-940x540
Ved det gamle traktørsted: Det nye kort med indtegningen af stiens muligheder i Vrangeskov granskes. På kortet ses bl.a. mountainbike-banen, bålhytten, balancebanen og isætningsplatformen
.

DSC08464-ph-940x540
Ved shelterpladsen: Aktivitetsmulighederne omkring Oplevelsesstien blev besøgt i det bedste forårsvej med lysegrønt løv på træerne
.