Overordnet beskrivelse

Oplevelsesstien er en aktivitets- og natursti på ca. 25 km igennem Ringsted Kommune. Mod øst i Humleore skov kobles stien til Køge Ås stien, og i den anden ende med sydvest ender den ved Høm Møllevej med senere mulighed for videreførelse til Vrangstrup og Susåen. Hovedformålet er at forbedre adgangen til naturen og skabe mulighed for at være aktiv i naturen. Oplevelsesstien er tænkt som en vandre-, løbe,- cykel,- og aktivitetssti i relativ høj kvalitet, der skal inspirere til at komme ud i naturen og som muliggør motion, natur- og kulturoplevelser, vidensdeling, fordybelse og leg.

Undervejs i stiforløbet bliver der indlagt mange forskellige oplevelser for alle aldersklasser og med mange forskellige interesseområder. Motionister der cykler, løber, eller traver vil få de bedste muligheder for motion i naturen. Naturelskerne får helt unikke muligheder for at komme tæt noget af Danmarks smukkeste natur med bøgeskove med flotte lysåbninger, lavninger med vandfyldte åer, ådale, naturbeskyttede vådområder med nattergale, moser, afgræssede engarealer med kvæg og får, forbi gamle jernbanetracéer, rørskove, kratbevoksninger, langs søbredder og tæt på flere af kommunens landsbyer og ikke mindst tæt forbi Ringsted By og Benløse.

Også geologien bliver der rig lejlighed til at stifte bekendtskab med, ligesom der på den 25 km lange strækning bliver mulighed for at komme i berøring med mange historiske og kulturelle tilbud, som f.eks. de gamle Ridevolde ved Haraldsted Sø, landsbykirkerne, Knud Lavards Gravsted, tørvegravningens historie og meget mere.

Derudover giver stien adgang til nærliggende aktivitets- og oplevelsespunkter som f.eks. badestranden ved Haraldsted Sø, Benløse Byskov og Fuglereservatet mellem Kværkeby og Vigersted. Også skovområderne omkring Gyrstinge Sø med den historiske kilde samt Skjoldenæsholm skovene med Skjoldenæs og den gamle Valdemarsvej er indenfor rækkevidde.

Hele stiprojektet vil bl.a. byde på

 • Balancebane – formentlig Danmarks længste
 • Lær at cykle-bane
 • “Hemmelig sti” for børn
 • Mountain Bike bane på 3,5 km.
 • Fiskebroer
 • Bålhytte
 • Shelters
 • Isætningsplatforme for kajakker 3 – 4 steder i Haraldsted Sø
 • Masser af informationsplancher om kultur, geologi, dyr og planter. Herunder tørvegravning. Ådale, søer, vandforsyningens historie, åse mv.
 • Udendørs mini-træningspavillioner til udendørs fitness
 • Mange bord og bænkesæt undervejs

Det helt unikke ved Oplevelsesstien bliver et forløb i eget tracé, der næsten ikke får berøring med trafikerede veje og dermed får stien et rekreativt og sikkert forløb. Kun 4 – 5 steder på den 25 km lange strækning krydses offentlig vej, alle steder med begrænset biltrafik. Stien vil derfor også trafiksikkerhedsmæssigt byde på en rekreativ infrastruktur, der kan benyttes som cykelsti mellem by og landområder samt landområderne imellem.

Læs også om Oplevelsesstien på Ringsted Kommunes hjemmeside på dette link:

https://ringsted.dk/borger/kultur-fritid/ringsted-oplevelsessti

Kommende udfordringer

Etableringen af Oplevelsesstien gør det ikke alene. Det er lige så vigtigt, at der også bliver god tilgængelighed til stien – ikke mindst på strækningen Valsømaglevej og Haraldstedvej og fra Haraldsted by og Sandvejen.

Det er også vigtigt, at alle lokale kultursteder som Vigersted Kirke med tiendelade, Kværkeby Kirke, Haraldsted Kirke, Ridevoldene, Knud Lavards Kapel, Sct. Bendts Kirke, Høm Kirke og meget mere kommer ind i stiens oplevelser. Det samme gælder naturbeskrivelser, kulturlandskaber, geologi mv.

Alle der har kendskab til disse kulturperler må meget gerne melde ind, så vi kan fremskaffe det bedste materiale og ikke glemmer nogle væsentlige kulturperler. Det samme gælder, hvis i kender nogen med viden om de nævnte emner. Vi er også interesseret i andre gode forslag på informationsfronten, der kan være med til at løfte projektet.

Økonomien – De store fonde støtter

Stigruppen og Ringsted Kommune glæder sig over de flotte tilsagn fra Nordea-fonden, A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal og midler fra LAG-Ringsted/EU på i alt ca. 9,5 million kroner. Penge der giver mulighed for gennemførelse af det store rekreative stiprojekt i sin helhed. Et projekt, der på frivilligt initiativ startede i 2009.

Den samlede finansiering kommer op på 14,2 millioner kroner og fordeler sig således:

 • 4,0 millioner kroner fra A. P. Møller-fonden
 • 4,5 millioner kroner fra Nordea-fonden
 • 1,5 millioner fra LAG-Ringsted – herunder EU midler
 • 0,2 millioner fra Grønne Partnerskaber
 • 4,0 millioner fra Ringsted Kommune, fordelt over 4 år

Desuden har Ringsted Kommune stillet en driftsgaranti på kr. 300.000 om året over 10 år. Driftsmidler i denne størrelsesorden bliver dog ikke aktuel, da kvalitetsniveauet på Oplevelsesstiens forskellige aktiviteter er høj og i de første år ikke kræver omfangsrig drift.

Historie

 • Arbejdet med Oplevelsesstien startede oprindeligt i januar 2009 med en frivillig arbejdsgruppe. Der indsendes bl.a. forslag til kommuneplan 2009 – 2020 for at få stien indarbejdet i planen. Medtages dog ikke i kommuneplanen.
 • Oplægget til Oplevelsesstien præsenteres for Byrådet den 31. august 2009.
 • Den 8. september 2009 godkendes et kommissorium i kommunens Plan- og Boligudvalg for arbejdet med Oplevelsesstien.
 • Første møde med Københavns Energi nu Hofor A/S holdes den 23. marts 2010.
 • På Landsbyforums konference på Skjoldenæsholm den 28. april 2010 blev det besluttet, at Landsby­forum ved Kurt Hansen indgår aktivt i arbejdet med Oplevelsesstien. Dette samarbejde fungerer stadig optimalt.
 • September 2010 fremsendes detaljeret materiale incl. kort til Plan- og Boligudvalget.
 • Oktober 2010 afholdes borgermøde på initiativ af stigruppen i Landsbyhuset i Gyrstinge. Mere end 70 deltog. Meget positiv opbakning. Over 30 foreninger i kommunen viser positiv interesse.
 • Projektet er bredt funderet i lokalsamfundene i kommunen via Landsbyforum, som landområdernes bidrag til et fælles projekt mellem by og land. I klar forvisning om, at både mange byboere og mange landboere vil få glæde af Oplevelsesstien.
 • Visionen var og er at sætte fokus på kommunens naturværdier og bringe disse i spil til glæde for borgerne og som attraktion for turister og andre uden for kommunen.
 • Ultimo 2012 sættes delprojektet ”Vrangeskov – børn i bevægelse” i gang – afsluttes foråret 2015.
 • september 2014 modtages tilsagn fra Mærsk-fonden på kr.4.000.000. Måneden senere modtages tilsagn på kr. 4.500.000 fra Nordea-fonden. Hermed er den fulde finansiering på kr. 14.200.000 på plads og projektet kan fuldføres i sin helhed.
 • Sommeren 2015 færdiggøres strækningen fra Roskilde­vej til Vrangeskov at.
 • Yderligere forbedringer af Roskildevej til Vrangeskov foretages sommeren 2016.
 • Strækningen fra Vrangeskov vest langs Haraldsted Sø forbi Haraldsted og videre til og på vestdæmningen frem til området ved Roklubben udføres sensommer og efterår 2016.

Projektbeskrivelsen

Se Ringsted Kommunes projektbeskrivelse for Oplevelsesstien

Initiativet og den brede forankring

Oplevelsesstien er startet på initiativ af en gruppe borgere, der har arbejdet frivilligt på projektet i mere end 5 år. Denne gruppe af borgere har ydet en stor indsats i forhold til at skabe opbakning til projektet både lokalt i landområderne og blandt politikerne. Derudover har de været en stor arbejdskraft i forhold til at udarbejde baggrundsanalyser og deltage i udformningen af stien og dens aktiviteter. Dette har sikret at projektet har en bred folkelig involvering og forankring.

Adgang til stien